کاهش محسوس خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان

کاهش محسوس خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان
توضیحات سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت را در خصوص کاهش خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان را در این فیلم مشاهده می کنید.
منبع خبر : mehrnews.com