تلاش بانک مرکزي براي تسهیل ورود اسکناس به کشور

تلاش بانک مرکزي براي تسهیل ورود اسکناس به کشور
بانک مرکزي تلاش دارد براي تسهیل ورود اسکناس به کشور و روان سازي خريد و فروش ارز تغييراتي ايجاد کند.
منبع خبر : iribnews.ir