آخرین اخبار : 

گیاه آخیس

گل آخیس

نیازها نــور: متوسط آبیاری: کمی مرطـوب دمای ایده آل: ۲۸ تا ۳۴ درجه سانتیـگراد خاک مناسب: مخلوط شن و پیت با زهکشی مناسب و کمی اسیدی گیاه مشعلی، درختچه ای دائمی و همیشه سبز از خانواده  Acanthaceae (آکانتاسه) بوده که