آخرین اخبار : 

گل کریستال

شاخه گل کریستال

شاخه گل وسایل لازم:1-کریستال یخی متوسط ، گندمی با رنگ هماهنگ، دایره ای سفید یا زرد برای مرکز گل ، الماسی و کریستال برگ 2- سیم  روکش دار و ساقه  3- نوار گاترین     چگونگی ساخت: 1-  دو حلقه

شاخه گل کریستالی

شاخه گل وسایل لازم:۱- کریستال اشک تپل ۶ عدد۲- کریستال یخی متوسط ۸ عدد۳- کریستال دایره برای مغزی ۱ عدد ۴- سیم مسوار ، سیم روکش دار ، نوار گاترین، انشعابهایی با رنگ هماهنگ     مراحل ساخت: چون مراحل ساخت