آخرین اخبار : 

گل کریستال چیپسی

گل رز با کریستال

گل رز مدل۳ وسایل لازم: ۱- سه اندازه کریستال چیپسی ۲- سیم روکش دار شماره ۳     چگونگی ساخت: ۱- اولین کریستال را با سیم محکم می کنیم(شکل۲)   ۲- کریستال دوم را طبق شکل ۳ وارد سیم کرده

ساخت گل رز کریستالی

آموزش ساخت گل رز مدل۲ وسایل لازم همان وسایل لازم برای گل مدل ۱ است. ۱- برای دوخت زدن برعکس گل قبلی عمل می کنیم، یعنی گلبرگ اول از سمت زیر گلبرگ وارد سیم کرده و بقیه گلبرگها را از سمت

آموزش ساخت گل رز کریستالی

آموزش ساخت گل رز مدل۱ وسایل لازم برای ساخت گل رز: ۱- کریستال چیپسی ناخنی- کریستال الماسی۲- سیم روکش دار شماره۳ یا ۲۸     روش ساخت: نکته اول: کریستال چیپسی ناخنی هم مثل کریستال پافیلی و شمشیری جهت داره،