آخرین اخبار : 

گل پارچه ای برای تابلو

چگونه گل پارچه ای بسازیم

برای این پروژه شما به پارچه، مقوای نازک ، نخ وسوزن ،پونز ، قالب گل ، چسب  ،پشم شیشه ،قیچی ، دکمه های کوچک یا مهره نیاز دارید. یک دایره بزرگ ویک دایره کوچک روی مقوا کشیده وبرش میدهیم. مقوای