آخرین اخبار : 

گل با کریستال چیپسی

تزئین حلقه گل

تزئین حلقه   وسایل لازم:۱- حلقه از هر نوع، جنس و مدل۲- کریستال چیپسی ناخنی، الماسی و برگ۳- چسب حرارتی یا گرم۴- سیم رو کش دار شماره ۳ ۵- روبان     چگونگی ساخت: ۱- ساخت گل و غنچه ها رو

گل رز با کریستال

گل رز مدل۳ وسایل لازم: ۱- سه اندازه کریستال چیپسی ۲- سیم روکش دار شماره ۳     چگونگی ساخت: ۱- اولین کریستال را با سیم محکم می کنیم(شکل۲)   ۲- کریستال دوم را طبق شکل ۳ وارد سیم کرده