آخرین اخبار : 

گل با روبان هشت هفتی

انگشتر گل با روبان هفت هشتی

برای ساخت این گل رز زیبا، ابتدا روبان هفت هشتی را شروع به پیچیدن کنید و ته آن را با نخ بدوزید و محکم کنید.   گل که آماده شد ته آن را سفت کنید و با چسب روی انگشتر پایه