آخرین اخبار : 

پادری با سنگ

پادری

این یه پادریه برای داخل حمام که از سنگهای کنار رودخانه که جمع کرده بودم درست کردم واقعا جمع کردنشون از درست کردنش سخت تر بود پا رو اذیت نمیکنه اگه دقت کنی همه سنگها با سطح صاف هستن که