آخرین اخبار : 

كريستال چيپسي

گل رز با کریستال

گل رز مدل۳ وسایل لازم: ۱- سه اندازه کریستال چیپسی ۲- سیم روکش دار شماره ۳     چگونگی ساخت: ۱- اولین کریستال را با سیم محکم می کنیم(شکل۲)   ۲- کریستال دوم را طبق شکل ۳ وارد سیم کرده