آخرین اخبار : 

ظرفهای سرامیکی

تزیین ظرف حبوبات

تزیین ظرف حبوبات این ظرفهای سرامیکی ساده بودند که من بانگینهای متری وچندتا نگین ساده و3تا ابی درشت اینطوریشون کردم- همه رو با چسب بهشون چسبوندم