آخرین اخبار : 

ساختن گل کریستالی

شاخه گل کریستال

شاخه گل وسایل لازم:1-کریستال یخی متوسط ، گندمی با رنگ هماهنگ، دایره ای سفید یا زرد برای مرکز گل ، الماسی و کریستال برگ 2- سیم  روکش دار و ساقه  3- نوار گاترین     چگونگی ساخت: 1-  دو حلقه