آخرین اخبار : 

روبان دوزی رو لباس

  اموزش روبان دوزی روی لباس این مدل گل روبانی رو میتونید برای قسمتهای مختلف لباس استفاده کنید. در محل مورد نظرتون مانند شکل زیرپنج خط ستاره ای بکشید. با روبان پارچه ای باریک محل خطها رو بدوزید. اما روبان