آخرین اخبار : 

دیفن باخیا

سمیت دیفن باخیا

Dieffenbachi

در مورد سمیت دیفن باخیا مطلبی دیدم که خواستم براتون بگذارم . دیـفـن بـاخـیـا و خـرزهـره سـمـی انـد آقای دکتر! لطفا درباره سمیت گیاه دیفن باخیا برای ما و خوانندگان توضیح دهید؟ دیفن باخیا گیاهی زینتی و آپارتمانی است که بسیاری

دیفن باخیا

  مشخصات: اسم علمی این گیاه Dieffenbachiaamoena ، از خانواده Araceae میباشد. این جنس دارای ۳۰ گونه مختلف از گیاهان همیشه سبز چند ساله است که برای برگهای زیبایش پرورش داده می شودند.گونه amoena بومی نواحی حاره امریکا می باشد و ارتفاع