آخرین اخبار : 

دیفن باخیا سم

سمیت دیفن باخیا

در مورد سمیت دیفن باخیا مطلبی دیدم که خواستم براتون بگذارم . دیـفـن بـاخـیـا و خـرزهـره سـمـی انـد آقای دکتر! لطفا درباره سمیت گیاه دیفن باخیا برای ما و خوانندگان توضیح دهید؟ دیفن باخیا گیاهی زینتی و آپارتمانی است که بسیاری