آخرین اخبار : 

دوخت کوسن برای مبل

کوسن با گل روبانی

قبلا آموزش گل روبانی یا پارچه ای را برایتان گذاشته بودم.(برای مشاهده کلیک کنید) می توانید طول روبان یا پارچه تان را بلندتر و روبان را پهنتر انتخاب کنید و چنین کوسنی خلق کنید.  می توانید این گل را در رنگهای متفاوت