آخرین اخبار : 

حلقه قلبی روبانی

حلقه قلب با روبان

مواد لازم برای حلقه قلبی روبانی ۱- یک عدد چوب لباسی سیمی از همین هایی که از لباسشویی می گیرید. یا می توانید سیم کلفت گلسازی استفاده کنید. ۲- روبان یا پارچه های رنگی مختلف که به صورت نوارهای دو