آخرین اخبار : 

تزئین پرده

جمع کننده پرده با گل

گلهای زیبای پارچه ای این هم از نوع گل های روبانی با یک روبان و گل ساده هم می توان پرده را جمع کرد. جمع کننده دکمه ای جمع کننده مرواریدی جمع کننده سنگهای تزئینی جمع کننده کمربندی جمع کننده