آخرین اخبار : 

تزئین با آینه

روبان دوزی روی آینه

این بار روبان دوزی روی آینه جیبی را براتوم گذاشتم.