آخرین اخبار : 

تاج با منجوق

ساخت تاج

اصول ساخت تاج شماره۲ وسایل لازم: ۱ـ منجوق یا نیم ملیله نقره ای یا هر رنگ دلخواه برای هماهنگ کردن با رنگ لباس ۲- ملیله ۳- نگین اتریشی، یا نگین های دیگر در  اندازه های متنوع ۴ـ سیم روکش دار