آخرین اخبار : 

ایده روبان دوزی

روبان دوزی روی آینه

این بار روبان دوزی روی آینه جیبی را براتوم گذاشتم.