آخرین اخبار : 

انگور ریش بابا

ساخت انگور با کریستال

انگور ریش بابا وسایل لازم:۱)کریستال شمشیری سبز کم رنگ و پررنگ و کریستال برگ۲) نوار گاترین سبز ۳) سیم روکش دار شماره ۳     روش ساخت: روش ساخت مانند ساخت انگور می باشد با این تفاوت که خوشه های