آخرین اخبار : 

الگوی دوخت کوسن

کوسن با گل روبانی

قبلا آموزش گل روبانی یا پارچه ای را برایتان گذاشته بودم.(برای مشاهده کلیک کنید) می توانید طول روبان یا پارچه تان را بلندتر و روبان را پهنتر انتخاب کنید و چنین کوسنی خلق کنید.  می توانید این گل را در رنگهای متفاوت