آخرین اخبار : 

آموزش ساخت گل بنفشه آفریقایی با خمیر چینی

گل بنفشه آفریقایی با خمیر چینی

گل بنفشه آفریقایی با خمیر چینی

آموزش ساخت گل بنفشه آفریقایی با خمیر چینی       وسایل مورد نیاز:     خمیر را پس از رنگ کردن با وردنه پهن کنید و برای هر گل یکبار با قالب کوچک و یکی هم با قالب بزرگ